Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stawierdzajacego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300

SG.VI.6220.03.2017

                                                                                                          Pokój, 21 czerwca 2017 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wydaniu postanowienia stwierdzajacego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, 23) w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300” Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania że 20 czerwca 2017 r. po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

            Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 454 zlokalizowany jest na terenie trzech gmin, w tym: w powiecie opolskim na terenie Gminy Dobrzeń Wielki około 1%, w około 19 % leży na terenie Gminy Popielów w powiecie opolskim, a w około 80% na terenie Gminy Pokój w powiecie namysłowskim.

Wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

302

3

   2

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

241

3

   3

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

213

1

 

 

 

 

 

 

Wykaz działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie – częściowo zajętych:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

 

 

 

 

 

 

   1

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

233

1

   2

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

234

1

   3

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/1

1

   4

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/3

1

   5

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

79

4

   6

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

142

3

   7

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

26/3

2

   8

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

44

2

   9

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

212

1

   10

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

230

1

   11

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

231

1

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz działek znajdujących się potencjalnie w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia:

  Lp.

        Powiat

      Jednostka        

    ewidencyjna

        Obręb

     Nr działki

Arkusz mapy

           

   1

opolski

Gmina Popielów

Kaniów

303

3

   2

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

161

3

   3

opolski

Gmina Dobrzeń W.

Kup

97/1

4

   4

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

227

1

   5

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

370/1

1

   6

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

369

1

   7

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

368

1

   8

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

367

1

   9

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

366

1

   10

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

365

1

   11

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/9

1

   12

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

61/8

1

   13

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

229

1

   14

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

49

1

   15

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

50

1

   16

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

51

1

   17

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

55

1

   18

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

56

1

   19

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

58

1

   20

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/1

1

   21

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/9

1

   22

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/11

1

   23

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

108/10

1

   24

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

109

1

   25

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

213

1

   26

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

110

1

   27

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

26/2

2

   28

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

214

1

   29

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

226/2

1

   30

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

226/1

1

   31

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

305

1

   32

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

304

1

   33

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

306

1

   34

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

354

1

   35

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

356

1

   36

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

351

1

   37

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

364

1

   38

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

363

1

   39

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

362

1

   40

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

361

1

   41

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

360

1

   42

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

359/1

1

   43

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

359/2

1

   44

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

211/2

1

   43

namysłowski

Gmina Pokój

Ładza

211/3

1

            Z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

                  W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój.

            Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego      adresu.

            W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

            § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                Barbara Zając

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, tablicy ogłoszeń Ug. Popielów, ul. Opolska 13, w miejscowości Popielów, tablicy ogłoszeń Ug. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup
    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl, stronie internetowej Gminy Popielów www.bip.popielow.pl,
  2. a/a