Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wydanej deczyji - Budowa tranzytowej sieci wodociagowej Siedlice - Zileleniec

SG –VI-7624-04/10                                                          
                                                                                           Pokój, dnia 04 maja 2010 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 zez m.) w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. u. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)Wójt Gminy Pokój
zawiadamia
 
że w dniu 27 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zielniec” na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, dokumentacja sprawy w tym z uzgodnieniami właściwych organów w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, pok. Nr 42 w godz. urzędowania do dnia 14 maja 2010 r.
 
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-05-05