Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Lubnowie i Fałkowicach

                                                                                                                                         Pokój, 17 sierpnia 2018r.
SG.IV.6730.17.2017

    Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.) zawiadamia strony postępowania, że dnia 17 sierpnia 2018 r. na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, działającego przez pełnomocnika, anonimizacja danych osobowych wnioskodawcy

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

pn:   Budowa linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV relacji Pokój - Wołczyn, na terenie działek ewidencyjnych nr 130/1, 175, 114, 117, 118/2, 104 k.m.2, 36, 83/3, 59, 56/1, 55, 54/1, 54/2, 54/3, 53/1, 52, 51 k.m.1 obręb Lubnów oraz 233 k.m.2 obręb Fałkowice.

po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6730.17.2017.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach: pn od 8-16, wt - pt od 7.30-15.30.

    
                            Wójt Gminy Pokój

                                /-/          

                            Barbara Zając  

Zamieszczono na:
1. tablicach ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
2. tablica ogłoszeń w miejscowości Lubnów oraz Fałkowice,
3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,


SG.IV.6730.17.2017                                                                                                    Pokój, 11 lipca 2018r.

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego

   Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wniosku TAURON DYSTRYBUCJA S.A., oddział terenowy w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika /anonimizacja danych osobowych/ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Gminie Pokój, obręb Lubnów na działkach ewidencyjnych nr 130/1, 175, 114, 117, 118/2, 104, 36, 83/3, 59, 56/1, 55, 54/1, 54/2, 54/3, 53/1, 52, 51, obręb Fałkowice dz. nr 233, stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), tutejszy organ wystąpił w dniu 27.06.2017r. z projektem decyzji nr SG.IV.6730.17.2017 do uzgodnienia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Starosty Powiatu Namysłowskiego, Zarządu Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, oraz w dniu 14 maja 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz., 1073 z późn. zm.). W dniu 19.07.2017r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wydał postanowienie z uwagami, stwierdzające iż planowana inwestycja przekracza rów melioracji wodnych szczegółowych, w związku z tym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia wodnego, szczegóły planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem rowu. W związku z tym, w dniu 31.07.2017 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą o uzgodnienie do Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju, która nie zgłosiła sprzeciwu. Pozostałe organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni i 21 dni (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Urząd Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuje, iż nie wniesiono uwag do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zostało podane do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z  racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 16:00, wt. - pt. od 7:30 do 15:30, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.   


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:


1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl
3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając


 

OBWIESZCZENIE
 o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

SG.IV.6730.17.2017  Pokój, 22.06.2017r.
 
Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że w dniu 29.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek inwestora  TAURON DYSTRYBUCJA S.A., oddział terenowy w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika Andrzeja Walczaka, ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Gminie Pokój, obręb Lubnów, na działkach ewidencyjnych nr 130/1, 175, 114, 117, 118/2, 104, 36, 83/3, 59, 56/1, 55, 54/1, 54/2, 54/3, 53/1, 52, 51, obręb Fałkowice na działce nr 233.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

Strony mogą składać wnioski i uwagi do w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz BIP. W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wnioski można składać w tutejszym  urzędzie, w pok. nr 41 w godzinach urzędowania, sprawę prowadzi Joanna Kozan.

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając   


POUCZENIE:
Zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi. Strona ma prawo ustanowić pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn zm.) termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organów. Zgodnie z art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.