Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550

SG.VI.6220.04.2017

Pokój, dnia 14 lipca 2017 r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23, zez zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 13 lipca 2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.

                Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

               Zgodnie z art. 49 kpa…zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie dowołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia (t.j. od 29 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.)

               Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 40. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach  - pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30.

                                                                          

                                                             Wójt Gminy Pokój

                                                                          /-/

                                                                                    Barbara Zając

 

 

 

 

 

Zamieszczono na:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz Krzywa Góra oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectw,
  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,