Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzednicze- księgowy

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
księgowy

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP
b. pełna zdolność do czynności prawnych,
c. korzysta z pełni praw publicznych,
d. niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f. wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
h. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku urzędniczym,
i. wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego (między innymi: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego,
j. dyspozycyjność (Ze względu na potrzeby urzędu możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych)
k. biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,
2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w administracji samorządowej, w tym w placówkach pomocy społecznej,
b. doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz budżetu państwa,
c. wysoka kultura osobista,
d. umiejętność organizowania pracy własnej,
e  zorientowanie na efekty

3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

1). Prowadzenie ksiąg rachunkowych Gminnego Ośrodka Społecznej w Pokoju, a w szczególności:
dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych zdarzeń ekonomicznych występujących w jednostce,
tworzenie i przechowywanie dowodów księgowych wewnętrznych,
gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych zewnętrznych,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.

2). Prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach oświatowych, a w szczególności:
wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,
kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowania.

3). Prowadzenie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a szczególności:
wykonywanie dyspozycji środkami śnieżnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania planu finansowego jednostki,
prowadzenie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków jednostek  oświatowych oraz bieżące informowanie kierowników o stopniu ich realizacji,
prowadzenie ewidencji planu finansowego oraz ewidencji jego zmian,
sporządzanie sprawozdań budżetowych,
opracowywanie wniosków do Wójta Gminy i Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w planie.

4). Prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: a w szczególności:
a) prowadzenie rejestry sprzedaży VAT jeśli wystąpią operację podlegające ewidencji,
b) prowadzenie rejestry zakupu VAT jeśli wystąpią operację podlegające ewidencji,
c) sporządzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby rozliczeń VAT.


5). Prowadzenie spraw dla Urzędu Gminy Pokój, dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych polegających na :
a) kasy zapomogowo-pożyczkowej, grupowych ubezpieczeń pracowniczych dla wszystkich jednostek obsługiwanych,
b) sporządzanie projektów zarządzeń, uchwał, regulaminów w zakresie obsługiwanych jednostek,
c) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami do 30 000 euro dla obsługiwanych jednostek.

6). Prowadzenie obsługi księgowej projektów unijnych wg wskazań wójta.

3.Warunki zatrudnienia:

a. zatrudnienie od dnia 1.01.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
b. atrakcyjne wynagrodzenie,
c. zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
d. osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko  podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy,
e. praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, siedziba pracodawcy Urząd Gminy Pokój (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak windy, praca biurowa przy monitorze ekranowym. Oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.
f. praca będzie wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

5. W miesiącu sierpniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.
6. Wymagane dokumenty:
a. wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym,
b. życiorys – curriculum vitae,
c. kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,
d. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz.286 z późn. zm.),
g. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
h. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
i. oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
j. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
k. do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje.
l. wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8,  46-034 Pokój, sekretariat lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko: księgowy”
oraz
podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej ofertę
w terminie do dnia 26.09.2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póź.zm.)”

 

                                                                                                                                  Barbara Zając

                                                                                                                                       (-)

                                      wójt gminy Pokój