Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA
ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 1. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP
  • posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.
  • dyspozycyjność ( możliwa praca w godzinach nadliczbowych)
 2. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  • prawo jazdy kat. B.
  • doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące w administracji samorządowej.
 3. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia 

   a.wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym,

  b. życiorys – curriculum vitae,

  c. kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,

  d. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  f. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz.286 z późn. zm.),

  g. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

  h. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

  i. oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,

  j. kserokopia prawa jazdy,

  k. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

  l. do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje.

  m. wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać.

 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę
  • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego;
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze, brak windy)
  • praca w budynku i w terenie,wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • praca przy komputerze,Oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.
  • bezpieczne warunki pracy.
 6. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:
  • prowadzenie spraw wynikających z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę;
  • sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem gminy,ewidencja mienia gminy i jego efektywne wykorzystanie;
  • współpraca z sołectwami, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań gminny.
  • praca w zespołach zadaniowych
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, sekretariat lub  pocztą  na  adres:  Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Planowania i Realizacji Strategii i Rozwoju Gminy” w terminie do 26 września 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w pok. 11 po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu wyniósł mniej niż 6 %.

 


      /-/ Barbara Zając
   Wójt Gminy Pokój


Pokój, 16.10.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

PODINSPEKTORA
ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły dwie oferty p. B.P.  i p.Ł.J. , które spełniły wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowali się do drugiego etapu. Kandydatka B.P. uzyskała najwyższą liczbę punktów ze znajomości przepisów wymaganych na ww. stanowisku, spełniła wymagania niezbędne do zajmowania ww. stanowiska. Wójt Gminy Pokój zawarł umowę z ww. kandydatką od 16.10.2017 r.

                                                                                                                                                              /-/ Barbara Zając
                                                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój