Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg

Pokój, 19 września 2017 r.


WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
ds. inwestycji, remontów i dróg
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 1. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie wykształcenia średniego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  • znajomość zagadnień z aktualnej wersji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  w zakresie dotyczącym zadań powadzonych przez gminę
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  • znajomość aktualnej wersji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.
  • Znajomość procesu inwestycyjnego.
 2. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia (dostępne w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub na stronie internetowej – www.bip.gminapokoj.pl) oraz:
  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kopie posiadanych świadectw pracy,
  • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – www.bip.gminapokoj.pl),
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
  • umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu,
  • znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego;
  • umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.
  • Znajomość procesu inwestycyjnego.
 5. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
  • praca w budynku i w terenie,
  • praca przy komputerze,
  • bezpieczne warunki pracy.
 6. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:
  • przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie inwestycji i remontów mienia komunalnego, dróg gminnych,
  • sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych,
  • uzgadnianie w imieniu wójta projektów i wydawanie warunków na włączenie się do sieci wod-kan, przejścia pod drogami itp.
  • kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych,udział w pracach komisji przetargowych
  • udział w pracach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów samorządowych
  • merytoryczne przygotowywanie specyfikacji technicznych, projektów umów na roboty budowlane
  • prowadzenie i kontrolowanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń;
  • nadzór nad wykonywanymi robotami i merytoryczne rozliczanie rachunków za wykonaną pracę przez firmy zewnętrzne;
  • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP;
  • udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;
  • współpraca z sołectwami, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań gminny.
  • praca w zespołach zadaniowych
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, sekretariat lub  pocztą  na  adres:  Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. inwestycji, remontów i dróg w terminie do 3 października 2017 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 8. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w pok. 11 po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
 10. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu wyniósł mniej niż 6 %.

 

/-/ Barbara Zając
Wójt Gminy Pokój

 


Pokój, 16.10.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA

STANOWISKO REFERENTA
ds. inwestycji, remontów i dróg
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły dwie oferty p. B.P z Ładzy i p. T.G z Opola, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowali się do drugiego etapu. Kandydat T.G. z Opola uzyskał najwyższą liczbę punktów ze znajomości przepisów wymaganych na ww. stanowisku, spełnił wymagania niezbędne do zajmowania ww. stanowiska. Wójt Gminy Pokój zawarł umowę z ww. kandydatem od 16.10.2017 r.

                                                                                                                                                              /-/ Barbara Zając
                                                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój