Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ogłasza konkurs na stanowisko: młodszego bibliotekarza

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
ogłasza konkurs na stanowisko:
młodszego bibliotekarza
I. Określenie stanowiska:
1. Nazwa: młodszy bibliotekarz
2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
3. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października 2017r.
II. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie :  min. średnie, preferowane wyższe magisterskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych.
4. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, oraz swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
6. Cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa
III. Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
2. Skrupulatność, sumienność i zaangażowani w rozwój biblioteki.
3. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.
4. Zdolności animacyjne.
5. Gotowość stałego podnoszenia kwalifikacji.
6. Umiejętność pisania projektów i aplikowania o środki zewnętrzne.
7. Umiejętność organizacji imprez promujących czytelnictwo.
8. Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej.
9. Znajomość rynku wydawniczego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca biurowa wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz
2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z klientem.
3. Miejsce pracy: biblioteka główna i podległe jej filie biblioteczne.
4. Czas pracy: zmianowy.
V. Zakres wykonywanych zadań:
1. Pełnienie usług w zakresie informowania, gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów biblioteki na wszystkich dostępnych nośnikach.
2. Prowadzenie bieżącej statystyki i dokumentacji bibliotecznej, gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o gminie Pokój oraz dokumentującej jej dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy.
3. Obsługa Czytelni Internetowej.
4. Organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa.
5. Współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i stowarzyszeniami.
6. Pisanie projektów i aplikowanie o środki zewnętrzne (dotacje).
7. Dbałość o stan powierzonego mienia.
8. Sprawozdawczość.
9. Redakcja publikacji, materiałów medialnych itp. na temat gminy Pokój.
10.  Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii gminy Pokój oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
11. Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności zmierzających do  rozwoju czytelnictwa, w tym organizacja mobilnej biblioteki.
6) Promowanie zbiorów, pisarzy i działalności bibliotecznej w mediach.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys – CV.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
4. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
6. Plan oferty działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteki skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Pokój.
Ofertę z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ” drogą pocztową na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju, ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój lub osobiście.
Termin składania ofert: 28.09.2017r. – liczy się data wpływu.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

..............................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                               Pokój, 29 września 2017 r.

                                                                                     Informacja o wynikach naboru

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju wyłoniono kandydaturę K. S. zam. w Pokoju, która złożyła jako jedyna ofertę zgodną pod względem formalnym do naboru. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe- niezbędne do pracy na ww. stanowisku. Z kandydatką zamierza się zawrzeć umowę o pracę.

                                                                                Joanna Wdowińska

                                                                          p.o.   dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju