Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O XXXII sesji Rady Gminy Pokój - 18 października 2017 r.

Pokój, dnia 5 października 2017 r.

OR.II.0002.32.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

18  października 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017
 8. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  b) przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienie HPV na lata 2017-2022
  c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  d) zmiany uchwały nr XXX/250/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu
  e) zmiany uchwały nr XXX/251/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  f) zmiany uchwały nr XXX/252/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  g) zmiany uchwały nr XXX/254/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  j) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Gosławski