Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - konkurs rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE KONKURSU
 
Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs ofert

 na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.:

 „Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej”

 

I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2009 r. - 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II. Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:
l) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,

3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2009 r.

beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniami oraz innymi problemami społecznymi

miejsce realizacji zadania: Krogulna

IV. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęcią wpływu).

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

l. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

3.Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.

4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Konkurs może być rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

7. O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

VI. Sposób miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 264, poz. 2207).Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem "KONKURS-ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KROGULNEJ".

VII. Dotacje udzielone w latach 2004-2008

W 2004 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki - wysokość środków 12.474 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

w 2005 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki - wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100);

w 2006 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki - wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100;.

w 2007 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki - wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100;

w 2008 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki - wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100;

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www.bip.gminapokoj.pl., na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8 oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym.


POKÓJ, 27.02.2009r.
PROTOKÓŁ ZBIORCZY

DOTYCZY KONKURSU OFERT NA: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ

 
DANE O OFERTACH:

OFERTY ZŁOŻONE DO KONKURSU:

LP

DATA ZŁOŻENIA OFERTY

NAZWA OFERANTA
I ADRES

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI

1
13.01.2009

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE OPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ 

15 000
15 000
 

LICZBA OFERT ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ: 0

LICZBA OFERT, KTÓRE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ UZYSKAŁY CO NAJMNIEJ 50% PKT MOŻLIWYCH DO OTRZYMANIA:1

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE OPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI -75%

REKOMENDACJA DO PRZYZNANIA DOTACJI:

NAZWA OFERANTA
I ADRES

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE OPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W KROGULNEJ

15 000 ZŁ.

15 000 ZŁ.

 

PROPONOWANA KWOTA DOTACJI : 15 000 ZŁ.

UZASADNIENIE WYBORU:

ZŁOŻONA OFERTA SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE KONKURSU. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI NIE PRZEKRACZA ZAPLANOWANEGO BUDŻETU NA TEN CEL. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-12-18