Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni 

SG – VI – 7624 -09/10
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 05 października 2010 r. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu –Organów właściwych do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostało wydane postanowienie w sprawie nienakładania obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:  rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni na działce nr 228 obręb 0029 Domaradzka Kuźnia. 
 
Z ww. postanowieniem można zapoznać się Urzędzie Gminy Pokój, w referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42, w godz. pn. od 8.00 – 16.00, wt.-pt. – od 7.30 – 15.30. w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Na powyższe Postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt -pt: od 7.30-15.30 w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania
2.       Inwestor – Gmina Pokój
3.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.       a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-10-08