Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2

    Pokój, 6.11.2017 r.


Wójt Gminy Pokój ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości-Działka nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2;
2. Powierzchnia nieruchomości - 0,0300 ha;
3.Opis nieruchomości. Niezabudowana działka ewidencyjna, działka ma wydłużony kształt przypominający drogę. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna oraz wodociągowa. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz droga.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Na większej części działki znajduje się roślinność trawiasta. Niewielki fragment działki od strony ulicy Paryskiej pokryty jest asfaltem. Działka znajduje się w granicach  Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Sprzedaż uwarunkowana jest ustanowieniem służebności przejazdu dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości o numerach 142/1, 142/4, 348/4 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);
5. Termin zagospodarowania nieruchomości- nie dotyczy
6.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego- nie dotyczy;
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy;
8. Terminy wnoszenia opłat- nie dotyczy;
9. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy;
10. Cena wywoławcza; -4200zł (zwolniona z podatku VAT);
11. Obciążenia nieruchomości- Sprzedaż uwarunkowana jest ustanowieniem służebności przejazdu dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości o numerach 142/1, 142/4, 348/4 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna.
12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak
13. Termin i miejsce przetargu;Przetarg odbędzie się  8 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.45
14. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. wadium – 840 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017 r. W formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
15.Wysokość postąpienia nie mniej niż 50 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego- nie dotyczy
17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe  tytułem wyceny nieruchomości. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.  Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 Wójt gminy Pokój  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój  77 469 3085 wew. 41
Informacje dodatkowe
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości,potwierdzenie wniesienia wadium; oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Barbara Zając
(-)
Wójt Gminy Pokój

Ogłoszenie wywieszono 6.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrówka Dolna oraz na stronie www.bip.gminapokoj.pl i Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl