Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni


 

SG – VI – 7624 - 09/10                                                                                                                           
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego
 
Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni polegającej na dobudowie 1 boksu garażowego dla samochodu bojowego straży pożarnej oraz zaplecza socjalnego dla strażaków. Budowa szamba V= 5000 l do gromadzenia ścieków bytowych” tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi do dnia 25 października 2010 do godz. 15.00.
               Wójt Gminy Pokój
             /-/
                  Barbara Zając
Otrzymują:
1.       Strony postępowania
2.       Inwestor –Gmina Pokój
3.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.       a/a
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-10-11