Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 listopada 2017 r.

Pokój, dnia 22 listopada 2017 r.

OR.II.0002.33.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29  listopada 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Pokoju
  c) nadania statutu Branżowej Szkole I stopnia w Pokoju
  d) nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej
  e) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
  h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  i) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  j) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Gosławski