Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o złożeniu wniosku dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny


 

SG – VI – 7624 – 10/10
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w oparciu o wniosek złożony przez inwestora będący stroną postępowania
zawiadamiam
o złożeniu przez Waldemara Cieplika będącego stroną postępowania, na której żądanie postępowania zostało wszczęte, wniosku z dnia 18 października 2010 roku dotyczącego umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz do sześciu budynków inwentarskich- kurników w miejscowości Fałkowice, Dz. Nr 230, obręb Fałkowice, gmina Pokój”
Organem właściwym do wydania decyzji umarzającej jest Wójt Gminy Pokój
Informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30)
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.)
 
Brak sprzeciwu w sprawie umorzenia w/w postępowania traktowane będzie jako milcząca akceptacja i stanowić będzie podstawę prawna do wydania decyzji umarzającej zgodnie z art.105 § 2 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój
                                                                                   
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:
1.       Inwestor
2.       Strony postępowania
3.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.       a/a
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-10-21