Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni

 

 

SG-VI-7624-09/10                                                                                                                                                           Pokój, dnia 26 października 2010
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój,
 
zawiadamia
 
że w dniu 26 października 2010 r. na wniosek złożony przez Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Mieczysław Berka ul. Łączańska 24A/5 46-100 Namysłów na rzecz inwestora Gminy Pokój, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni polegającej na dobudowie 1 boksu garażowego dla samochodu bojowego straży pożarnej oraz zaplecza socjalnego dla strażaków. Budowa szamba V= 5000 l do gromadzenia ścieków bytowych”, została wydana decyzja orzekająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
 Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój – www.bip.gminapokoj.pl.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z opiniami właściwych organów) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 09 listopada 2010 r.
 
                  Wójt Gminy Pokój
                /-/
                                                                                                      Barbara Zając
 
Otrzymują:
1.      Strony postępowania
2.      Inwestor –Gmina Pokój
3.     Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój- www.bip.gminapokoj.pl ,
4.    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój,
5.    Tablice ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją,
6.      a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-10-26