Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pokój, dnia 19 grudnia 2017 r.

SG.VI.6220.07.2013/2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

         Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) zawiadamia społeczeństwo, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „zmiana projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowice, gm. Pokój” (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty namysłowskiegonr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013r.)-instalacji do chowu i hodowli kur nieśnych w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL Waldemar Cieplik, 46 – 034 Fałkowice 109” Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania będzie obejmowała w szczególności weryfikację przedłożonego przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizę uzyskanych opinii i uzgodnienia oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 Kpa, czyli w terminie od 03.01.2018 r. do 01.02.2018 r.. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.).

Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

 

Wójt Gminy Pokój

   /-/

       Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

  2. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

  3. Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a