Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.


SG.VI.6220.10.2012                                                                                                                           Pokój, 10 września 2012 r.

 
 
 
ZAWIADOMIENIE

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu

 

            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm)

 
zawiadamiam
 

            że 10 września 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.10.2012 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice, położonego na działkach oznaczonych numerami 62/3, 61, 58, 57, 56, 55/1 i 50/1 k.m. 1 obręb Krogulna”, gm. Pokój w którym określono zakres raportu oddziaływania na środowisko. 

             Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Siedlice i w miejscu prowadzonej inwestycji.

 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.       a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-09-10