Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie O XXXIV sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 20 grudnia 2017 r.

OR.II.0002.34.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28  grudnia 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2017 rok
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2017 rok
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) skargi z dnia 30.11.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
  b) regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  e) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2018-2022”

  f) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2018
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zapytania i wnioski mieszkańców
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski