Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „FAŁKOPOL

SG.VI.6220.07.2017

                                                                                                                                                        Pokój, 29 grudnia 2017 r.


 


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017, poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

strony postępowania że 06 grudnia 2017 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Rolne „FAŁKOPOL” Inż Waldemar Cieplik, z siedzibą w Fałkowicach pod nr 109 zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „FAŁKOPOL” Waldemar Cieplik w miejscowości Fałkowice na działce nr eweid. 226, k.m. 2, obręb Fałkowice

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                           Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor

  2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

-tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, - tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice, sołectwa Lubnów oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice, sołectwa Lubnów

3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4. a/a