Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt, w istniejącym Gospodarstwie Rolnym FAŁKOPOL

SG.VI.6220.07.2017

                                                                                                                                                    Pokój, 29 grudnia 2017 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, że 06 grudnia 2017 r. na wniosek złożony przez Gospodarstwo Rolne „FAŁKOPOL” Inż Waldemar Cieplik, z siedzibą w Fałkowicach pod nr 109 zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „FAŁKOPOL” Waldemar Cieplik w miejscowości Fałkowice na działce nr eweid. 226, k.m. 2, obręb Fałkowice”

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20.

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                              /-/

                                                                                                                   Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor

  2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice oraz sołectwa Lubnów miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice oraz sołectwa Lubnów,

    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  3. a/a