Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w Domaradzkiej Kuźni

 

SG-VI-7624-01/10
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój,
 
zawiadamia
 
że w dniu 08 listopada  2010 r. na wniosek złożony przez inwestora Pana Bartłomieja Kaczmarz ul. Podhalańska 7a/15 45-218 Opole z dnia 21 stycznia 2010 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206), a następnie na prowadzeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce Nr 138/8, k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój – www.bip.gminapokoj.pl.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z opiniami właściwych organów) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 22 listopada 2010 r.

 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
Otrzymuje:
1.     Inwestor
2.     Strony postępowania
3.     Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.     Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.     Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.         a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójta Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-11-08