Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - prztarg nieograniczony

Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego

przystanku w miejscowości Pokój”- przetarg nieograniczony

 

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.


Modyfikacja SIWZ 16.01.2018 r.:  DOCModyfikacja-siwz-16.01.2018.doc


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11.01.2018 r.: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/741ae406-61e5-4558-9922-56ee4b8882e7

Modyfikacja SIWZ z 11.01.2018 r.: DOCModyfikacja SIWZ 11.01.2018.doc

Informacja o zmianie numeru działki z 11.01.2018 r.: DOCZmina nr działki.doc


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7a2d658f-f723-47a5-891a-95a44225168e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ 9.01.2018.doc
Załączniki do SIWZ


 RPO+OPO+EFRR.jpeg

SG. IX.271.1.2018                                                                                 Pokój, 26.01.2018 r.

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

     Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) zamawiający Gmina Pokój- informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.
„Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - przetarg nieograniczony

w wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła 1 oferta, która została złożona przez:
        

ŁUKASIK GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul.1 Maja 35
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Cena oferty brutto: 1 137 750 zł  

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  764 598,82 zł brutto.


Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój


Zawiadomienie:DOCUnieważnienie postępowania.doc
 


Informacja o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/acf97c68-11bd-4b2e-8fd8-4c71ee5f4d55