Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna

SG.VI.6220.01.2018

                                                                                                                                                     Pokój, 18 stycznia 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, 05 stycznia 2018 r. na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna, z siedzibą w Krogulnej , przy ul. Stawowej 3, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ”Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -§ 3, ust. 1, pkt. 5) - elektrownie wodne

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wody Polskie

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                                    Barbara Zając

 

 

Zawiadomienie umieszczono:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój- www.bip.gminapokoj.pl

  2. tablicy ogłoszeń UG Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8

  3. tablicach ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Krogulna