Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.01.2018

                                                                                                                                                      Pokój, 19 stycznia 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257) w związku z art. 73 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój,

 

zawiadamia

że 05 stycznia 2018 r. na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna, z siedzibą w Krogulnej, przy ul. Stawowej 3, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ”Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -§ 3, ust. 1, pkt. 5) - elektrownie wodne

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wody Polskie.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Pokój, jednak zasięg stron postępowania obejmuje miejscowości z gminy Pokój i gminy Świerczów.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, Gminy Świerczów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, przy ul. Brzeskiej 48, w miejscowości Świerczów.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

 

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                              Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg wykaz z akt.(gmina Pokój i gmina Świerczów)

  2. a/a