Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i segregowania odpadów innych niż niebezpieczne

SG.VI.6220.07.2017/2018

                                                                                                                                           Pokój, 19 stycznia 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, że 17 stycznia 2018 r. po uzupełnieniu braków formalnych wniosku z dnia 20 grudnia 2017 r. na wniosek złożony przez Pana Sławomira Krzyżak Prezesa Zarządu BTG ENERGY Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pełczyńskiej 4/313 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i segregowania odpadów innych niż niebezpieczne”. Przedsięwzięcie planowane jest na działce o nr 885/5, obręb Pokój

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) zostało zakwalifikowane jako § 3 ust. 1, pkt. 80 ) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wody Polskie

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                              Barbara Zając

 

 

Zawiadomienie umieszczono:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój- www.bipgminapokoj.pl

  2. tablicy ogłoszeń UG Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8

  3. tablicach ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie objętym inwestycją