Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój - konkurs rozstrzygnięty

Ogłoszenie konkursu
 
WÓJT GMINY POKÓJ
 ogłasza otwarty konkurs ofert

 na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - "UPOWSZECHNIANIE KUL TURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ"

 
 
 

I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2009 r. – 59 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

II. Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,

3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

III. Termin i podstawowe warunki realizacji zadania.

termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31.12.2009 r.

beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój
miejsce realizacji zadania teren Gminy Pokój

IV. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data nadania na poczcie lub w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5. Konkurs może zostać rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

7. O wyborze realizatora zadania wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

VI. Sposób miejsce złożenia oferty.

Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem "KONKURS- UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ".

VII. Dotacje udzielone w latach 2005-2008

w 2005 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

w 2006 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

w 2007 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

w 2008 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 53.000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),

 

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl., na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8 oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym.


Pokój,02.03.2009r.
 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY

Dotyczy konkursu ofert na:

„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój”

Dane o ofertach:

Oferty złożonego konkursu:

Lp.
Data złożenia oferty
Nazwa oferowana
i adres
Tytuł zadania
Koszt całkowity zadania
Wnioskowana kwota dotacji
1.
25.02.2009r.
Gminne Zrzeszenie „Ludowe zespoły Sportowe” w Pokoju

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Pokój

59 000 zł.
59 000 zł.

Liczba ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej: 0

Liczba ofert, które na etapie oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 50% pkt możliwych do otrzymania: 1

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pokoju- liczba pkt 72

REKOMENDACJA DO PRZYZNANIA DOTACJI

Gminne Zrzeszenie :Ludowe Zespoły Sportowe” w Pokoju
Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
Wysokość całkowitych kosztów zadania: 59 000 zł.
Wnioskowana wysokość dotacji: 59 000 zł.

Proponowana kwota dotacji: 59 000 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełniła wymogi formalne, wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza kwoty, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację w/w zadania. Podmiot spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie, jak również w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ). Zasoby kadrowe i rzeczowe stwarzają możliwość prawidłowej realizacji zdania. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-01-28