Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb DomaradzSG.VI.6220.06.2011                                                                                                                                 Pokój, 15 marca 2012 r.

 

Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            Zawiadamiam, na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

            „Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój” tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). 

            Celem postępowania w sprawie dotyczącej warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Wójt Gminy Pokój na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i otrzymanych opinii ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca

2.      Strony postępowania wg. załącznika znajdującego się w aktach.

3.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

4.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia.

5.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

6.      a/a

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-03-15