Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.3.2017

                                Pokój, 10 lipca 2018r.

SG.IV.6733.3.2017
           

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że dnia 10 lipca 2018 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., anonimizacja danych osobowych wnioskodawcy
w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego


pn:  Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Żabiniec, obręb Domaradz, gmina Pokój na działkach nr 447/1, 457, 280.


zostało wydane postanowienie prostujące oczywisty błąd pisarski decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.3.2017.
    Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    W związku z powyższym 7 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach: pn od 8-16, wt - pt od 7.30-15.30.

Wójt Gminy Pokój
/-/          
Barbara Zając  

Zamieszczono na:
1. tablicach ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
2. tablica ogłoszeń w miejscowości Żabiniec,
3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,


Pokój, 23 marca 2018r.

SG.IV.6733.3.2017

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073) zawiadamia strony postępowania, że dnia 23 marca 2018 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., anonimizacja danych osobowych wnioskodawcy
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn:  Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Żabiniec, obręb Domaradz, gmina Pokój na działkach nr 447/1, 457, 280.
po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.3.2017.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach: pn od 8-16, wt - pt od 7.30-15.30.

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                   /-/          
                                                                                                                                           Barbara Zając  
Zamieszczono na:
1. tablicach ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
2. tablica ogłoszeń w miejscowości Żabiniec,
3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,


Pokój, 26 lutego 2018 r.

SG.IV.6733.3.2017

ZAWIADOMIENIE

o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Mariańskiej 2, 46-100 Namysłów, złożony przez pełnomocnika P.L. /anonimizacja danych osobowych/ pracownika firmy „FUNAM”, dla inwestycji polegającej na budowie Podziemnej stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Żabiniec,  gmina Pokój na działkach nr 447/1, 457, 280 obręb Domaradz, stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), tutejszy organ wystąpił w dniu 2 lutego 2018 r.  z projektem decyzji nr SG.IV.6733.3.2017 do uzgodnienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starosty Powiatu Namysłowskiego, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz., 1073). Organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni i 21 dni (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Urząd Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuje, iż nie wniesiono uwag do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zostało podane do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z  racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 16:00, wt. - pt. od 7:30 do 15:30, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl
3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

 

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając  

 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.3.2017

  OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania
  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  SG.IV.6733.3.2017                                                                                             Pokój, 19 grudnia 2017r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że w dniu 1.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., anonimizacja danych osobowych wnioskodawcy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Żabiniec, obręb Domaradz, gmina Pokój na działkach nr 447/1, 457, 280.