Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.


Pokój, 02 marca 2012 r.
SG.VI.6220.03.2012
 
 
 
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

            że 02 marca 2012 r. na wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Szkółki  zamieszkałego przy ul. Cypriana Godebskiego 41/2, 51-691 Wrocław działającego na rzecz inwestora – MAR-GUM REMBLER Mariusz Kot, Zieleniec 64, 46-034 Pokój - zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw o myjnię zewnętrzną dwustanowiskową do mycia bezdotykowego oraz modernizację części istniejącego obiektu (zakładu wulkanizacyjnego) na bar bistro w Zieleńcu, gmina Pokój”.    

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie.

            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

            Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Otrzymują:

1.        Inwestor

2.        Strony postępowania wg. załącznika znajdującego się w aktach.

3.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

4.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

5.        Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

6.        a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-03-02
Metryczka
  • opublikowano:
    16-03-2012 07:58
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl