Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

 

 

 

Pokój, 23 lipca 2012 r.
SG.VI.6220.09.2012
 
 
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

            że 23 lipca 2012 r. na wniosek złożony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Gospodarstwa Rybackiego z siedzibą w Krogulnej, ul. Stawowa 3  - zostało wszczęte postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia”. 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie.

            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

            Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
Otrzymują:

1.        Inwestor

2.        Strony postępowania

3.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

4.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

5.        Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

6.     a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-07-23