Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i rozbudowie kompleksu stawów w Krogulnej.

SG.VI.6220.10.2011                                                                                                                Pokój, 02 sierpnia 2012 r.
 
 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że:

 

 

02 sierpnia 2012 r. na wniosek złożony przez Pana Andrzeja i Anny Szymalów zam. Siedlice 11, 46-034 Pokój zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice, położonego na działkach oznaczonych numerami 62/3, 61, 58, 57, 56, 55/1 i 50/1 k.m. 1 obręb Krogulna”.

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi :”strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.                

            Ponadto informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm). 

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój:
www.bip.gminapokoj.pl,wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 8, tablicy sołectwa Siedlice oraz w miejscu inwestycji.

 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 

Otrzymują:

1.      Inwestor

2.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

3.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

4.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

5.      a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-08-12