Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój

Pokój, 11.05.2018 r.

SG.V.7234.34.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego


 

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka jawna, 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 3.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia warunki w postępowaniu, a zaoferowana cena jest najniższa.

W przedmiotowym zapytaniu ofertę złożyło 2 wykonawców:

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

                 ul. Słowackiego 1/40

                 46-300 Olesno

                 Oferowane wykonanie zamówienia: 369,00 zł brutto / tonę


 

Oferta 2: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka jawna

                 ul. Wielkie Przedmieście 3

                 46-300 Olesno

                 Oferowane wykonanie zamówienia: 356,70 zł brutto / tonę
 

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena oferowana x 100 = ilość punktów, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom oraz złożone zostały wszelkie niezbędne dokumenty określone w zapytaniu, wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza.

 

Wójt Gminy Pokój
/-/ 

Barbara Zając

 


Pokój, 26 kwiecień 2018 r.


SG.V.7234.34.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher
na terenie Gminy Pokój


 
Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój.


1. Przedmiot zamówienia:
1.1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cząstkowego remont dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój i będących własnością Gminy Pokój w ilości do 90 ton.
1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera. Spis ulic przedstawiono poniżej. 1.  Pokój ul. 1 Maja, 2. Pokój ul. Nowy Świat, 3. Pokój ul. Podleśna,  4. Drogi gminne w Jagiennej, 5. Drogi gminne w Domaradzu, 6. Droga gminna z Domaradza do Fałkowic przez Świercowskie, 7. Domaradzka Kuźnia ul. 1 Maja, 8. Dąbrówka Dolna ul. Paryska, 9. Dąbrówka Dolna ul. Budkowska,  10. Kopalina ul. Wiejska,  11. Lubnów ul. Powstańców Śląskich, 12. Lubnów ul. Wiejska,  13. Krogulna ul. Średnia, 14. Droga gminna w Zieleńcu (na Żabiniec),  15. Droga gminna w Kozubach, 16. Drogi gminne w Fałkowicach. REMONTERY KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU PODLEGAJĄ KONTROLI WAGOWEJ NA KOSZT WYKONAWCY. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 6 cm, w ilości do 90 ton wbudowanej masy.


2. Termin wykonania zamówienia:
Do 31.05.2018 r.


3. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy oferty.
2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

5. Termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: t.gluszkiewicz@gminapokoj.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 08.05.2018 r. do godz. 12.00


6. Pozostałe informacje:
1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: t.gluszkiewicz@gminapokoj.pl


 


Wójt Gminy Pokój
/-/

 Barbara Zając


 

Załącznik nr 1

Pieczątka oferenta                  

    ……………….. dnia, ………………...


    
Gmina Pokój
                                    ul. Sienkiewicza 8
                                    46-034 Pokój

 

OFERTA


Wykonawca:
    Nazwa: ………………………………………………………………………………….
    Adres: …………………………………...….....………………………………………..
    Nr telefonu, fax, e-mail………………………………………………………………...

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące cząstkowego remontu dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój w  ilości max. 90 ton materiału  do wbudowania.

składamy ofertę o następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto / tonę :……………………
    

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                                 NIP ………………………………..

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.05.2018 r.

Jednocześnie oświadczam, że:
a) oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.
b) oferuję następujące warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego.
c) wykonam przedmiot zamówienia w terminie ustalonym w umowie.
d) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
e) posiadam stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
            

 
                                                                                 ………...…………...………………………..
                                       data i podpis osoby upoważnionej


 

Załącznik nr 2

Wzór umowy

 

Zawarta w dniu ......…………...2018 roku w Pokoju pomiędzy;

 

Gminą Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, NIP: 752-13-59-322 reprezentowana przez Barbarę Zając – Wójta Gminy Pokój, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym przy kontrasygnacie Marcina Maryjowskiego Skarbnika Gminy Pokój,

 

a

......................................................…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… zwanym/ą dalej Wykonawcą”.

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zwalniającego z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zawarta została umowa o następującej treści:

 

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi w zakresie wykonanie cząstkowego remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher na terenie Gminy Pokój.

 

§ 2

1. Wykonawca oświadcza że całość usługi, o której mowa w ust. 1 wykona sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 4 umowy, zgodnie z:

a) obwiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczący mi wymagań technicznych,

b) złożoną ofertą i Zapytaniem ofertowym,

c) zasadami wiedzy technicznej,

2) wykonania przedmiotu umowy z nowych i nieużywanych materiałów własnych, posiadających oznaczenie CE, odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2014r. poz. 883)

3) kontroli jakości materiałów i robót,

4) okazania na każde żądanie Zamawiającego właściwych dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów (np. świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia) zgodnie z prawem budowlanym,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie obiektu,

 

6) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

7) zapłacenia opłat i kar za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż.

3. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) zorganizowania terenu robót i utrzymania na nim porządku, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

2) utrzymania porządku wokół terenu robót i na drogach dojazdowych do terenu robót – w zakresie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót i dostawy materiałów,

3) uporządkowania do dnia odbioru końcowego terenu robót, zaplecza robót, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni, zieleni lub instalacji,

4) usunięcia ewentualnych wad wykonawczych,

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego

 

§ 3

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu robót od chwili jego przejęcia.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przepisów BHP i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone komukolwiek w mieniu lub uszkodzenie ciała oraz śmierć podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

6. Remontery każdorazowo przed rozpoczęciem pracy i jej zakończeniu podlegają kontroli wagowej na koszt Wykonawcy.

 

 

§ 4

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …...................wynosi:….........................…/ tonę brutto złotych, słownie:......................………….. (…....................................... złotych ).

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci za faktyczne wykorzystanie ilości ton zużytego materiału za pomocą remontera, jednak nie więcej niż 90 ton.

3. Należność płatna będzie przelewem na wskazane konto Wykonawcy, po wykonaniu i odebraniu prac, w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku.

4. Kwota wymieniona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę do dnia 31 maja 2018 r.

 

 

§ 5

 

1. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumieją dzień przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag przedmiotu umowy i podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

 

§ 6

 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za realizację usług za faktycznie zużycie ton materiału.

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie regulowana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonane usługi, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

 

 

§ 7

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

a) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

 

 

§ 8

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienie.

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 1 % wynagrodzenia wynikającego z umowy.

 

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej obejmującej naliczoną karę umowną.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 9

 

  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy 6 miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

  2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu poza karami umownymi służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

§ 10

 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne

właściwe dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 12

 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                      WYKONAWCA: