Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.


 

 SG.VI.6220.09.2011                                                                                                    Pokój, dnia 09 lipca 2012 r.

 

  

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o rozprawie administracyjnej

            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk (302,4 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 275, 276, k.m. 2, (obręb Fałkowice) w Fałkowicach, gmina Pokój” Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

 

            że, w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 1800 w Sali Świetlicy Strażackiej OSP Fałkowice, w miejscowości Fałkowice 61 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.:„ Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk (302,4 DJP) z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 275, 276, k.m. 2, (obręb Fałkowice) w Fałkowicach, gmina Pokój”.

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 Otrzymują:
1.      inwestor

2.      tablice ogłoszeń sołectwa Fałkowice (miejsce inwestycji)

3.      strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój

4.      tablica ogłoszeń Ug Pokój

5.      a/a
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-07-09