Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój w terminie do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Rada Gminy Pokój uchwałą nr XXIII/192/2016 z dnia 04.11.2016 r. przyjęła Roczny program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zarządzeniem nr 43/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

W dniu 22 grudnia 2016 r. Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji gminy oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu dotacje na realizację zadań otrzymały:

  1. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na prowadzenie działalności z zakresu na rzecz osób w wieku emerytalnym – przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł;   
  2. Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przyznana dotacja w wysokości 60 000 zł;
  3. Stowarzyszanie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy – przyznana dotacja w wysokości 25 000 zł;
  4. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy – przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł;
  5. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kopalina na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy – przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł.

Sprawozdania z realizacji zadań zostały przekazane w terminie. Nie wniesiono uwag do realizacji w/w zadań. Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi co do realizacji programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój