Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego w miejscowości Kopalina

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.03.2018

                                                                                                                                   Pokój, 18 maja 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, 25 kwietnia 2018 r. na wniosek złożony przez osobę fizyczną zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Posadowienie na terenie utwardzonym 1) zbiornika dwu-płaszczowego na paliwa płynne (ON) wykorzystywanego do produkcji rolnej w gospodarstwie o poj. 3500 litrów 2) zbiornika naziemnego na nawozy płynne RSM wykorzystywane do produkcji rolnej w gospodarstwie o poj. 24 000 litrów.”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce o nr 392, k.m. 2, obręb Koplina, stanowiącej własność prywatną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016, poz. 71) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 37 ) - instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nie będących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1, pkt. 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązane z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych, dla którego jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Informuje również, że pismem z dnia 11 maja 2018 r. organ wystąpił do ww. Organów z prośbą o wyrażenie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia ww. postępowania.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                        /-/

                                                                                                                               Barbara Zając