Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy.                                                                                                                                      Pokój, 07 marca 2012 r.
SG.VI.6220.02.2012

                                                                                   ZAWIADOMIENIE
                  o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałyawania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
                                                                                     zawiadamiam

    że 07 marca 2012 r. na wniosek złożony przez Pana Bernarda Koziol zamieszkałego przy ul. Górki 50, 46-030 Zagwiździe, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku”, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy, przy ul. Wolności 14, dz. Nr 223 k.m. 1.
    Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.
    Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie.
    Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  
    Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
    Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
    Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
    Dalszy tok postępowania w powyższej sprawie, będzie podawany na bieżąco do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                      Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                     /-/                                                  

                                                                                                         Barbara Zając   

 Otrzymują:
1.    Inwestor
2.    Strona postępowania
3.    Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4.    Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
5.    Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
6.    a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2011-03-07