Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 30/4, obręb Siedlice,

SG.VI.6220.04.2018

                                                                                                                                                Pokój, 15 maja 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1257) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, że 8 maja 2018 r. na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki MG GREEN Energy 1Sp. z o.o., z siedzibą w Jędrzejowie zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działce o nr ewid. 30/4, obręb 0131 Siedlice, gmina Pokój, powiat namysłowski, województwo opolskie

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Opolu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                             /-/

                                                                                                                     Barbara Zając

 

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Siedlice oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Siedlice,

  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a