Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

Pokój, 30 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój uchwalonego uchwałą rady Gminy Pokój nr XXIX/243/2017 z dnia 10 maja 2017 r.

1. Dane zamawiającego:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój dla działki nr 369/95 k.m. 6 oraz części działki  nr 552/87 k.m.6 obręb ewidencyjny Pokój. Dotychczas działka nr 369/95 k.m.6 o powierzchni 2,927 ha obręb Pokój przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój jako E-1U - teren zabudowy usługowej. Zmiana ma na celu rozszerzenie przeznaczenia o zabudowę umożliwiającą wykorzystanie terenu na kulturę i kulturę fizyczną. Część Działki nr 552/87 k.m.6 obręb Pokój o powierzchni ok. 0,20 ha, dotychczas jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako D-2ZP – tereny zieleni urządzonej. Zmiana ma na celu przekształcenie przeznaczenia terenu na usługową, w tym kulturę i kulturę fizyczną.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:
1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm)
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.)
4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

Zakres prac obejmuje wykonanie:
1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,
2. tekst planu – 3 egzemplarze projektu uchwały oraz wersja w edytorze aktów prawnych XML,
3. Rysunek planu w skali 1:2000:
    a) wydruk na papierze w kolorze – 3 egzemplarze,
    b) wydruk na folii w kolorze do zawieszenia – 1 egzemplarz,
    c) wersja elektroniczna,
4. Projekt planu musi być dodatkowo sporządzony w wersji cyfrowej, wektorowej – aplikacji GIS (rozszerzenie SHP)
5. Prognozę oddziaływania na środowisko w 3 egzemplarzach,
6. Prognozę skutków,
7. Ewentualnie dokumentację dotyczącą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
8. przeprowadzenie uzgodnień, zbieranie wniosków
3. Termin wykonania zamówienia:
okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Termin i warunki płatności:

Przelewem na konto w terminie 14 dni po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury
5. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów
6. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy oferty.
2. Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Termin i sposób składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) z kopią dokumentu uprawniającego do wykonania zadania.
Ofertę należy złożyć:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: b.pyrek@gminapokoj.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 7.06.2018 r.
8. Pozostałe informacje:
1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: b.pyrek@gminapokoj.pl
9. Załączniki:
1. Formularz cenowy oferty: PDFzałącznik 1 wzor_oferty.pdf
2. Wzór umowy:
PDFzałącznik 2 wzór umowy.pdf
3. Uchwała z załącznikiem graficznym: PDFzałącznik 3 uchwała.pdf

Wójt Gminy Pokój
/-/ Barbara Zając


                                    Pokój, 20 czerwca 2018 r.

 


                INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dot. zapytania: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano:
Pana mgr inż. Adama Ziaję oferującego realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 7 550,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena oferowana x 100 = ilość punktów, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom oraz złożone zostały wszelkie niezbędne dokumenty określone w zapytaniu, wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza