Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój - 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 11 czerwca 2018 r.

OR.II.0002.39.2018


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

18  czerwca 2018 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji  
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok – podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2017 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2017 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  c) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
  d) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy
     mgr Jacek Gosławski