Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na Produkcji brykietu ze słomy i siana


 

 

 

 

SG-VI-7624-03/10                                                                                                                                     Pokój, dnia 29.11.2010
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 
 
            Zgodnie z art. 33 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
                                                                                       zawiadamiam
 
że w dniu 29.11.10 r. Pan Marian Jasiński przekazał organowi raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Produkcji brykietu ze słomy i siana”
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Jednocześnie informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag do przedmiotowego wniosku, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, Referat Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój w terminie 21 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Bip Urzędu Gminy Pokój
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra
  3. Miejsce planowanej inwestycji
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój
 
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-11-29