Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu


Pokój, 27 lipca 2018 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój

 

Gmina Pokój zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pokój, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

 1. Zamawiający: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Pokój a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

b) data zakończenia: do 11 listopada 2018 r.

 1. Opis Przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój, w tym:

 1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  z obiektów budowlanych z terenu Gminy Pokój. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do demontażu, transportu i unieszkodliwiania na podstawie zgłoszeń mieszkańców to ok.
  533 m2 połaci dachowej, tj. ok. 6,93 Mg.

 2. Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do zbierania, transportu i unieszkodliwiania na podstawie zgłoszeń mieszkańców to ok. 437 m2 połaci dachowej, tj. ok. 5,68 Mg.

 1. Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnego na stronie internetowej http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/konkursy/dofinansowanie-zgodne-z-gminnymi-programami-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego/dokumenty-konkursowe-na-rok-2018.

według Załącznika nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych.

W ramach prac wykonane zostaną: demontaż wyrobów zawierających azbest, zbieranie, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Wyroby zawierające azbest to w przeważającej części płyty faliste azbestowo - cementowe wykorzystywane w budownictwie.

Zamawiający zastrzega, że podana ilość to ilość szacunkowa, podana na podstawie powierzchni połaci dachowej przez mieszkańców, dlatego obowiązkiem wykonawcy przed przystąpieniem do prac jest dokonanie weryfikacji podanych ilości ze stanem faktycznym w terenie na poszczególnych posesjach.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmniejszenia ilości zakresu rzeczowego przedmiotu w przypadku odstąpienia mieszkańców od udziału w dofinansowaniu.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za całość zadania z rozbiciem na ceny za realizacje robót na poszczególnych posesjach. Zastrzega się, że cena za wykonanie może ulec zmianie w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

Termin prac na każdej z posesji powinien być ustalony minimum na 14 dni przed ich rozpoczęciem z właścicielem posesji i powinien odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogram prac.

W przypadku wystąpienia opadów deszczu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest po wykonanym demontażu zabezpieczyć dach folią, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie przekazania odpadu.

Zastrzega się, że odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem wszelkiego mienia właścicieli nieruchomości podczas wykonania robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla wykonywanych robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz z zapleczem.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
 

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21),

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z póź. zm.),

3) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),

4) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332),

5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

8) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

9) zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego - 2018

 

Zakończenie prac zostanie potwierdzone:

 

 • końcowym protokołem odbioru spisanym przez Zamawiającego i Wykonawcy, zawierającym co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest,

 • oświadczeniem wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy;

 • kompletem protokołów odbioru robót, spisanych pomiędzy Wykonawcą, właścicielami poszczególnych nieruchomości oraz przedstawicielem Zamawiającego, zawierającymi co najmniej adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych wyrobów zawierających azbest, (Załącznik Nr 2.5 dokumentów konkursowych Wfosigw w Opolu);

 • zdjęciami wykonanymi przez Wykonawcę, przedstawiającymi nieruchomości, z których zdemontowano lub zebrano wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac. Zaleca się zrobienie dla każdej nieruchomości minimum 2 zdjęć przed i 2 zdjęć po wykonaniu prac zrobionych z tego samego miejsca (perspektywy). Opisane zdjęcia (adres nieruchomości) należy przekazać drogą elektroniczną.

 • kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, wraz z ich zestawieniem

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

 • dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych

 • posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);

 • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

 • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

- dokumentami potwierdzającymi dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do:

 • okręgowego inspektora pracy,

 • państwowego inspektora sanitarnego,

 • okręgowego nadzoru budowlanego

Powyższe zgłoszenia powinny być wykonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert cenowych.

Do złożonej oferty należy dołączyć:

a) wypełniony wykaz nieruchomości z terenu gminy Pokój objętych demontażem,

transportem i unieszkodliwieniem oraz transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - załącznik nr 1 do oferty cenowej,

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21) – o ile wystąpi zbieranie odpadów;

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21),

d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, (sekretariat), do dnia 1.08.2018 do godz. 11.00,

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1100 1.08.2018 r.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Kryterium oceny ofert: cena 100%

7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT.

8. Sposób udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

9. Warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

10. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Aleksandra Kołodziejczyk inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, pok. nr 41, tel. 77/4 693 085 wew. 41

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając


DOCzapytanie ofertowe.doc