Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o odstapieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

SG –VI - 7624 – 01/10                                                           
                                                                                                Pokój, dnia 3 lutego 2010 r.
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 123, art. 49 oraz art. 108 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 65 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pokój w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:”„Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”, Wójt Gminy Pokój,
 
postanawia
1.      odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapolegającego na:”„Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”,
2.      nadać postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności.
 
U Z A S A D N I E N I E
            W dniu 12 stycznia 2010 r. inwestor Gmina Pokój wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Pokój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach da planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja”.
            Na podstawie załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) organ ustalił, iż przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząc oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1.      planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2.      planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 60 ww. ustawy, Rada Ministrów po uwzględnieniu możliwego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, określi w drodze rozporządzenia:
  1. rodzaj przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  2. rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Art. 173 ust. 2 ww. ustawy mówi, że do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy :
1.      za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 1 niniejszej ustawy uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
2.      za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 
            W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów.
 
            W dniu 12 stycznia 2010 r. Wójt Gminy Pokój pismem Nr SG – VI – 7624-01/10 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu prośbą o opinię, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia postępowania ooś. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem Nr NZ/LM-4325-1-1/10 z dnia 15.01.2010 r. (wpływ 21.01.2010 r.) zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając, że po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, że oddziaływania związane z fazą przygotowawczą będą miały charakter odwracalny i wystąpią w krótkim czasie. Emitowany w trakcie realizacji hałas, będzie miał charakter okresowy, chwilowy, który ustanie po zakończeniu budowy. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się m.in. do ochrony wód gruntowych oraz gruntów poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe i odprowadzanie całości powstałych ścieków do oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej mającej na celu rozwiązanie problemu niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo – gospodarczych do rowów lub gruntu. Organ uznał, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na środowisko gruntowo – wodne. Ze względu na zakres oraz specyfikację inwestycji oddziaływanie i zagrożenie dla środowiska będzie niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji teren powróci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz przywrócenie zostanie naturalne ukształtowanie terenu.
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2/007/1/10/md z dnia 19.01.2010 r. (wpływ 26.01.2010 r. ) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu organ podał, iż wydał opinię o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) a mianowicie:
-         w trakcie realizacji i podczas użytkowania przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych,
-         realizacja, jak i eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
-         podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza, nie będzie to jednak miało istotnego wpływu na środowisko. Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna na etapie eksploatacji nie będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
-         w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane praca maszyn. Jednakże uciążliwości te będą miały charakter jedynie lokalny i krótkotrwały,
-         odpady, jakie powstaną w trakcie realizacji przedsięwzięcia wywożone będą na składowisko odpadów. Humus, który zostanie zdjęty podczas wykonywania robót wykorzystany będzie ( po zakończeniu robót) do rekultywacji terenu,
-         budowa sieci kanalizacyjnej zmniejszy emisję substancji złowonnych i biologicznie czynnych podczas opróżniania szamb oraz uporządkuje gospodarkę ściekową, zatem wpłynie pozytywnie na środowisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew i krzewów,
-         planowana budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami,
-          przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami górskimi lub leśnymi, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana budowa kanalizacji przewidziana jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony tj. poza stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, chronionych gatunków grzybów i ich siedliskami oraz poza obszarami o wyróżniających się walorach faunistycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarami natura 2000 oraz poza obszarami przylegającymi do jezior,
-         Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z pózn. zm.) na terenie parku krajobrazowego mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku krajobrazowego. Jednocześnie w myśl art. 24 ust. 2 zapis ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn.) – budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania oczyszczania i odprowadzania ścieków-w związku z powyższym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie parku krajobrazowego.
Organ ustalił, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie obszaru o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, jednakże biorąc pod uwagę lokalizację zadania wzdłuż dróg gminnych oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 454 oraz na terenach już zainwestowanych, a także charakter przedsięwzięcia (prowadzenie rurociągu pod powierzchnią terenu oraz przywrócenie terenu, po realizacji robót, do stanu pierwotnego), stwierdza się brak oddziaływania na krajobraz.
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
-         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
-         obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
-         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
-         inne formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1,2 oraz pkt. 4 do pkt. 9 ustawy o ochronie przyrody.
 Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, a szczególności zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Opolu uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
         Organ po wnikliwej analizie otrzymanej karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, zapoznaniu się z otrzymanymi opiniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Opolu oraz uwzględniając zapisy Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG i biorąc pod uwagę § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. , Nr 257, poz. 2573 z póź.zm.) ustalił, że: dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, uwzględniającym wymogi Aneksu III Dyrektywy Rady z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko nr 85/337/EWG. Parametry charakteryzujące skalę przedsięwzięcia nie sumują się, ze względu na liniowość inwestycji i brak wysterowania na obszarze jednego zakładu lub obiektu.
            Uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227) ustalił:
a)      Realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie na terenie jednej miejscowości – miejscowości Pokój, na ulicach: Opolskiej, Średniej, Mariackiej, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winnej Góry, Reja i Rataja i przechodzić będzie przez działki wymienione w załączniku Nr 1 do wniosku. Biorąc pod uwagę wielkość zajmowanego terenu odnosi się on do średnicy podziemnych rurociągów, przepompowni i pompowni. Przedsięwzięcie będzie miało charakter liniowy.   
b)      planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie będzie zachodziło kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia,
c)       szacowane zapotrzebowanie na wodę wynosi – w fazie budowy - wg projektu wykonawczego, w fazie eksploatacji do okresowego płukania pompowni ścieków niewielkie ilości – wg instrukcji użytkowania. W trakcie realizacji i podczas użytkowania przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych,
d)      charakter całego przedsięwzięcia nie spowoduje niekorzystnych długotrwałych i trwałych emisji do środowiska i występowania innych uciążliwości. Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, spowodowany pracą silników w pojazdach mechanicznych. Wzrost emisji hałasu będzie odczuwalny dla najbliższego otoczenia prac –głównie w fazie realizacji, można założyć, że do około 100 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia, ze względu na wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego o szczególnie dużej mocy akustycznej: kafary, zespoły do wykonania przycisków, sprężarki, młoty pneumatyczne, itp. W fazie eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnych jedynym źródłem emisji hałasu do środowiska będą automatyczne przepompownie i pompownie wyposażone w zatapialne pompy do ścieków. Ww. emisja również będzie miała charakter mało uciążliwej.   
      Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami znikomym,       krótkotrwałym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznym,        odorów.
                  Wszystkie wymienione powyżej emisje fazy realizacyjnej będą miały charakter            krótkotrwały, mało istotny dla środowiska. Emisje związane z eksploatacją     przedsięwzięcia będą miały charakter niskoemisyjny, powodujące minimalne       oddziaływanie na środowisko.
e)      biorąc pod uwagę zastosowaną technologię, trwałe materiały, zastosowanie szczelnej instalacji oraz częściowej hermetyzacji oraz krótkotrwałość procesu gromadzenia ścieków zachodzi niskie ryzyko wystąpienia poważniejszej awarii,
 
2)            analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu teren, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustalono:
-         tereny na których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie są:
-         obszarami wodno-błotnymi,
-         obszarami wybrzeży,
-         obszarami górskimi lub leśnymi,
-         obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochrony ujęć wód i obszarami zbiorników śródlądowych,
-         obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
-         obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
-         obszarami przylegającymi do jezior,
-         uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,
-         teren na której planowana jest inwestycja leży w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 j.t.) w krajobrazowym parku mogą być wprowadzone następujące zakazy, m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);
                       Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w celach ochrony parku w § 3 ust. 1 pkt. 1) określa zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. § 3 ust. 2 ww. ustawy mówi, że określony powyżej zakaz nie dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), chyba, że plan ochrony wyklucza ich realizację w wybranych obszarach Parku. Po zmianie przepisów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227) ww. zakaz       nie dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Jednocześnie art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody mówi, że zakazrealizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700); nie dotyczy realizacji inwestycji celu  publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.7)), zwanej dalej "inwestycją celu publicznego". W związku z powyższym przedmiotowego przedsięwzięcia nie dotyczy zakaz realizacji na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 
-         brak wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, ze względu na brak występowania obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Pokój oraz lokalny charakter przedsięwzięcia. Najbliżej występujące obszary Natura 2000 to od strony południowej miejscowości Pokój około 14 km, od strony północnej około 40 km, od strony wschodniej około 80 km, a od strony zachodniej około 40 km.
-      obszar planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski, przy czym Gminę zamieszkuje 5412 osób, co daje średnia gęstość zaludnienia 41 osób/ km2, stan na 31.12.2009 r. stali mieszkańcy. Na obszarze inwestycji występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa.
3)      rodzaj i skala możliwego oddziaływania charakteryzuje się następująco:
a.       zasięg oddziaływania-bezpośredni obszar oddziaływania inwestycji obejmuje tereny prowadzenia prac budowalnych- głównie tereny zabudowane wsi oraz tereny otwarte w ich sąsiedztwie. Według podziału administracyjnego obszar objęty inwestycją należy do wsi Pokój w Gminie Pokój, leżącej w powiecie namysłowskim, województwa opolskiego, zamieszkiwanej przez 1472 osoby (stan na 31.12.2009 r.). Administracyjnie gmina usytuowana jest w południowej części (położonego na północnym zachodzie województwa opolskiego) powiatu namysłowskiego. Graniczy z gmina Świerczów na północnym zachodzie, na północy z gminami Domaszowicami i Wołczyn, na południowym zachodzie z gminą Popielów, na południu z gmina Dobrzeń Wielki, na wschodzie z gmina Murów. Odległość od wojewódzkiego miasta Opole wynosi: około 30 km.
b.      transgraniczny charakter oddziaływania- brak transgranicznego oddziaływania ze względu na położenie wsi Pokój w znacznej odległości od granic państwa. Najbliższa granica Państwa znajduje się około 80 km od Pokoju.
c.       wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – Siec kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie w odległości ok. 2,0 m od utwardzonych krawędzi jezdni. Trasę sieci dostosowano do istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej:
-         sieć wodociągową,
-         siec energetyczną kablową,
-         linie energetyczne napowietrzne,
-         sieć telefoniczną,
-         przepusty drogowe
przy przejściu kanałami prze drogi o nawierzchni utwardzonej wykorzystywana będzie technologia przycisku lub przekopu nawierzchni jezdni. Rurociągi kanalizacyjne będą prowadzone w stalowej rurze ochronnej. Szczegółowy przebieg istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej będzie ustalany na podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne w pobliżu uzbrojenia będą wykonywane ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem odpowiednich służb.
d.   praktycznie wszystkie przewidywane negatywne oddziaływania będą wywoływały skutki o niskim stopniu istotności (powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, wody podziemne, gleby, rzeźba terenu, krajobraz, przyroda ożywiona), krótkotrwałe, odwracalne i tylko w skali lokalnej. Realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej, nie zuboży bioróżnoroności terenu wsi, ani nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych,
e.       czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania na elementy środowiska:
- powietrze
Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacji sanitarnej będą źródłami o znikomym, krótkotrwałym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych i odorów do atmosfery. Emisje ze studzienek i pompownio nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Mając na względzie rozwiązania techniczno-technologiczne polegające na zastosowaniu instalacji nie będą to istotne oddziaływania na środowisko. W przypadku awarii systemu kanalizacyjnego możliwa będzie emisja odorów związanych z zagniwaniem ścieków na skutek ich długotrwałego gromadzenia w zbiornikach pompowni czy studzienkach kanalizacyjnych. W trakcie prowadzenia prac przewiduje się zwiększenie ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych związanych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe o zasięgu lokalnym-ograniczone do kilkunastu metrów szlaków komunikacyjnych i terenów prowadzenia robót.
- hałas i wibracje
Prowadzenie prac budowlanych przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego i pojazdów będzie powodowało hałas oraz wibracje. W czasie budowy hałas utrzymywał się będzie na poziomie 70 dB i będzie wpływał na sąsiedni teren w odległości 50-100 m od terenu objętego inwestycją, co będzie niewątpliwie uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ pas ten obejmie większość terenów istniejącej zabudowy mieszkalnej. Podwyższenie poziomu hałasu na etapie realizacji będzie miało jednak charakter okresowy, sporadyczny, który ustanie po zakończeniu budowy. Zmniejszenie wpływu na środowisko można osiągnąć m.in. poprzez ograniczenie prędkości samochodów.
W fazie eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnej jedynym źródłem niewielkiej emisji hałasu i wibracji do środowiska będą automatyczne pompowanie wyposażone w zatapialne pompy do ścieków. Emisja hałasu z projektowanych pompowni nie przekroczy dopuszczalnych norm. Poza studzienkami pompowymi przewidywany zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby być źródłem hałasu. Uwzględniając poziom emisji hałasu z pompowni można stwierdzić, że realizacja inwestycji nie spowoduje istotnej zmiany klimatu akustycznego, a standardy akustyczne na terenie wsi nie ulegną pogorszeniu i nie przekroczą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Realizacja inwestycji nie wprowadza istotnych zmian mogących w zdecydowany sposób rzutować na klimat akustyczny wsi Pokój.
-odory
Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami o znikomo małym poziomie emisji zanieczyszczeń gazowych mikrobiologicznych, czy substancji zapachowo – czynnych (odorów). Emisje z obiektów kanalizacji (studzienek, pompowni) nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. W przypadku awarii systemu kanalizacyjnego możliwa jest emisja odorów związana z zagniwaniem ścieków na skutek ich długotrwałego gromadzenia w zbiornikach pompowni czy studzienkach kanalizacyjnych. Mając jednak na względzie rozwiązania techniczno-technologiczne, polegające na zastosowaniu szczelnych instalacji oraz częściowej hermetyzacji i krótkotrwałości procesu gromadzenia ścieków, także obiekty przydomowych przepompowni ścieków nie będą istotnie oddziaływać na środowisko.
 
- promieniowanie lektromagnetyczne iniejonizujące
Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością nowych urządzeń wywołujących zagrożenie elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym o istotnym oddziaływaniu na środowisko. W ramach przewidywanej budowy kanalizacji sanitarnej jedynie w przypadku przepompowni i pompowni ścieków zainstalowane zostaną urządzenia pracujące w sieci o napięciu 220 V. Przy takich źródłach poboru mocy, urządzeniach i sieciach nie występuje zjawisko tworzenia się pola elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujace o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a tym bardziej dla środowiska. Wszystkie instalacje będą zabezpieczone przeciwporażeniowo oraz przed sytuacjami awaryjnymi.
 
- geologia
W fazie realizacji inwestycji podstawowe oddziaływania będą związane z okresowym przekształceniem powierzchni teren, odwodnieniem wykopów. Aby zminimalizować oddziaływanie należy selektywnie składować grunt z wykopu z oddzieleniem warstwy glebowej, która powinna być wykorzystana do rekultywacji terenu, w czasie prowadzenia robót ziemnych warstwa humusu mogłaby ulec zniszczeniu, dlatego też powinno się przewidzieć zdjęcie humusu przed wgłębieniem wykopów i zgromadzenie go na hałdach, po wykopaniu zasypki wykopów humusu powinien zostać rozplantowany, a masy ziemne w trakcie budowy użyteczne ponownie wykorzystane, w miarę możliwości realizacji prac ziemnych związanych z odwodnieniem wykopów w okresach deficytu opadów atmosferycznych i niskich stanów wód, ograniczenie czasu pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na terenach zabudowanych do pory dziennej, wykorzystanie do transportu materiałów budowlanych lekkiego sprzętu transportowego. 
Montaż rur kanałowych z PP I PE będzie wykonywany w wykopach ciągłych wąsko przestrzennych, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych szczelną ścianką rozporową lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt. Podłoże wykopów będzie odwodnione.
Realizacja sieci nie spowoduje jednak trwałego ubytku w warstwie glebowej ani trwałego wyłączenia gleb z użytku, ponieważ po zakończeniu prac będzie odtwarzany stan przedinwestycyjny.
Wszystkie ww. oddziaływania na glebę będą miały charakter czasowy.
Na etapie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będą występowały żadne skutki związane z przekształceniem powierzchni terenu.
- wody powierzchniowe i podziemne
Oddziaływanie w fazie realizacji przedsięwzięcie będzie powodować obniżenie poziomu wód gruntowych oraz możliwość potencjalnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie prowadzenia robót będzie miało charakter lokalny i okresowy. Zanieczyszczenia przenoszone poprzez wody opadowe winny być zmniejszone dzięki przykrywaniu wykopów po skończeniu prac związanych z budową czy kładzeniem rurociągów.
Odwodnienie wykopów:
Roboty montażowe –układanie rur kanałowych z PP i PE musi być wykonana w wykopach o podłożu odwodnionym. Wykonawca robót winien opracować „Projekt organizacji robót” którego częścią składową stanowić powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów zawierający określenie :
-         Rozmieszczenie instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów odprowadzających pompowaną wodę),
-         Ilość potrzebnych zestawów,
-         Miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wpłukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,
-         Sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego,
-         Parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego,
-         Rozstawu igłofiltrów,
-         Czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może być prowadzone zbyty szybko z uwagi na możliwość wystawienia zjawiska „tiksotropii”
Przewiduje się odwodnienie wykopu oprócz odcinka przewodu tłocznego pod projektowanym chodnikiem w ul. Opolskiej. Odwodnienie wykopów przewidziano głównie za pomocą igłofiltrów, które posiadają bardzo mały zasięg depresji. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej będzie krótkotrwałe i nie będzie mieć żadnego wpływu na kształtowanie się warunków gruntowo – wodnych terenu. 
Eksploatacja sieci kanalizacyjnej będzie skutkowała długotrwałym, pozytywnym oddziaływaniem na środowisko wodne wsi oraz jej otoczenia dzięki ograniczeniom zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych o znaczące ładunki ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Faza eksploatacyjna inwestycji może powodować zanieczyszczenia wód jedynie w sytuacjach awaryjnych- remonty kanałów lub nieszczelności przewodów i zbiorników, w których znajdują się ścieki. Zanieczyszczenia te są mało prawdopodobne z uwagi na zastosowane rozwiania techniczno-technologiczne polegające na zastosowaniu szczelnej instalacji oraz częściowej hermetyzacji i krótkotrwałości proces gromadzenia ścieków.
- flora
Zadanie wykonywane będzie na terenie utwardzonym, w związku z czym wpływ na istniejącą florę można potraktować jako średnio-niski (nieznaczący). Na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania roślin objętych ochroną gatunkową. Sieć kanalizacji nie będzie naruszać systemów korzeniowych drzew. Nie będzie wymagane usuwanie drzew i krzewów. Czynnikami wpływającymi na ewentualne pogorszenie warunków wegetacji miejscowej roślinności mogą być: pył generowany podczas prac budowlanych, przypadkowe kolizje wynikające z użycia ciężkiego sprzętu i pojazdów.
Generalnie realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej i nie będzie ingerowała w funkcjonowanie lokalnego systemu przyrodniczego.
 
- fauna
Zwierzęta żyjące w pobliżu terenu objętego inwestycją mogą odczuć oddziaływanie planowanych prac, co może się przejawiać przez zmianę zachowania czy wzrost wydzielania hormonu stresu. Na zwierzęta i ich nisze może mieć wpływ pylenie z placu budowy, hałas oraz wibracje. Na terenie inwestycji występują pospolite gatunki zwierząt, w związku z tym prowadzenie robót nie będzie miało istotnego wpływu na bioróżnorodność obszaru.
 
- obszary chronione
Teren inwestycji leży całym obszarem na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Według Planu Ochrony Parku „(...)jednym z najpilniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego jest wykonanie pełnej kanalizacji terenów wiejskich położonych w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”.
 
- obiekty zabytkowe
Sieć kanalizacyjna będzie prowadzona w pobliżu budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz przy granicy zabytkowego założenia parkowego wpisanego do rejestru zabytków. Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego naruszenia walorów kulturowych. Zagrożeniem dla obiektów zabytkowych (budynków) mogą być przed wszystkim drgania spowodowane zastosowaniem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz młotów o dużej mocy, a także naruszenie fundamentów przy prowadzeniu wykopów i prac odwodnieniowych. Rozwiązania projektowe przewidują działania minimalizujące i zachowania szczególnej ostrożności(…) przy prowadzeniu prac na terenie zabudowanym-w rejonie zbliżeń do istniejącej zabudowy należy obserwować stan techniczny obiektów, kontrolując przebieg wbijania grodzic(…) korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromłotów o dużej częstotliwości i niewielkiej energii urządzenia.  W ciągu ul. Opolskiej nie przewiduje się odwadniania wykopów ze względu na zachowanie stanu zdrowotnego zabytkowego parku.
- Krajobraz
Oddziaływanie prowadzonej inwestycji na krajobraz będzie praktyczne marginalne, ponieważ większość terenów przeznaczonych pod infrastrukturę stanowią pobocza dróg na terenach zabudowanych oraz ich najbliższe sąsiedztwo.
Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia walorów krajobrazowych i kulturowych. Wykopy i nasypy dysharmonizujące krajobraz zostaną po zakończeniu prac zniwelowane.
- gospodarka odpadami
Podczas realizacji inwestycji powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci: rozebranej nawierzchni bitumicznej, płytek chodnikowych, kostki betonowej, krawężników, nawierzchni betonowych, odpadów ziemnych, w tym humusu, który powinien zostać zdjęty i wykorzystany do rekultywacji terenu realizacji inwestycji lub inny, fragmenty rur kanalizacyjnych, inne zmieszane odpady z budowy związane także z pobytem ludzi na placu budowy. Jest to grupa odpadów, która nie zagraża środowisku, jednak musi być zagospodarowana na cele budowy lub zdeponowana w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach. Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pogorszy w sposób istotny stanu środowiska. Kompleksowe rozwiązanie odpadami na placu budowy będzie należało do wykonawcy, który będzie odpowiadał za właściwe postępowanie z odpadami w tym segregację odpadów, recykling. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami wymaga prowadzenia wykopów ziemnych, a z chwilą ułożenia przewodów kanalizacyjnych oraz zamontowania korpusu przepompowni, które wypełnia swoja objętością część przestrzeni wykopów pozostanie niewykorzystana cześć gruntu, która stanowi odpad budowlany. Szacując występowanie ilości tego odpadu na całym terenie objętym projektem, zakłada się , że:
-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 250 wynosi 0,0490 m3
-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 200 wynosi 0,0314 m3
-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 160 wynosi 0,0200 m3
-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 110 wynosi 0,0094 m3
-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 90 wynosi 0,0063 m3
-         Objętość 1 mb przewodu kanalizacyjnego fi 65 wynosi 0,0003 m3
-         Objętość posypki w 1 mb wykopu wynosi 0,0250 m3
Przyjmując powyższe wskaźniki, dla sieci o długości łącznie 13.966,5 mb globalna ilość nadmiaru gruntu wyniesie w przybliżeniu 666,30 m3;
W I etapie 523,90 m3 ( w tym: objętość przewodów kanalizacyjnych 261,69 m3 oraz objętość podsypki wykopów: 262,21 m 3 ); w II etapie 142,40 m3 (w tym objętość przewodów kanalizacyjnych: 55,45 m3) oraz objętość posypki wykopów: 86,95 m).
Na etapie eksploatacji inwestycji, jedynymi odpadami mogą być być osady wydzielone w studzienkach kanalizacyjnych i studzienkach pompowni.
Praktycznie wszystkie przewidywane negatywne oddziaływania będą skutkowały niskim stopniem istotności w odniesieniu do powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby, rzeźby terenu, krajobrazu przyrody ożywionej, krótkotrwałym wpływem, będą stanowić skutki odwracalne i tylko w skali lokalnej. Oczekiwanym efektem ekologicznym wykonania projektu jest ochrona zlewni rzeki Odry. Realizacja inwestycji nie będzie naruszała istniejącej struktury przyrodniczej, nie zuboży bioróżnoroności terenu wsi, ani nie spowoduje zniszczenia cennych siedlisk przyrodniczych.
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z tym, oraz mając na uwadze art. 63 ust.2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), należy stwierdzić, iż przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.
W związku z tym , że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania tzn. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ze względu na ważny interes społeczny oraz ważny interes stron, polegający na jak najszybszej realizacji inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Pokój, nadaję niniejszemu postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym postanawiam jak sentencji.
p o u c z e n i e
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
Otrzymują:
1.      Inwestor – Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój,
2.      strony postępowania –mieszkańcy (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój oraz umieszczono na stronie internetowej BIP)
Do wiadomości:
1.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-02-03