Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej 

SG – VI – 7062-30/10                                                                                                                    Pokój, dnia 02 grudnia 2010
 
 
 
                      ZAWIADOMIENIE
                           o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.),
                               
zawiadamiam
że w dniu 02.12.2010 r. zostało wszczęte na wniosek Gminnej Spółki Wodnej ul. Sienkiewicza 8 36-034 Pokój postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr MŁ-1-2 w Krogulnej przebiegającego wzdłuż następujących działek: 276/3 k.m. 2 obręb Krogulna, 276/4 k.m. 2 obręb Krogulna, 277 k.m. 2 obręb Krogulna, 308/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 278 k.m. 2 obręb Krogulna, 279 k.m. 2 obręb Krogulna, 309 k.m. 2 obręb Krogulna, 318 k.m. 2 obręb Krogulna, 317/2 k.m. 2 obręb Krogulna, 317/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 316/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 315/2 k.m. 2 obręb Krogulna, 315/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 314 k.m. 2 obręb Krogulna.
Organem właściwym  do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.  
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
MSMS – 2
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:                                                                         
  1. Spółka Wodna ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój- wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg. wykazu znajdującego się w aktach
  3. a/a

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-12-02