Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, na działce nr 15 obręb Zawiść

                                                                                                                                       Pokój, 9 października 2018r.

SG.IV.6733.1.2018

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że dnia 9 października 2018 r. na wniosek  TAURON DYSTRYBUCJA S.A., działającego przez pełnomocnika A.W anonimizacja danych osobowych pełnomocnika


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn:  Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, Gmina Pokój na działce nr 15 obręb Zawiść.
po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.1.2018.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest  w godzinach: pn od 8-16, wt - pt od 7.30-15.30.

                                                                                                                                 Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                             /-/         

                                                                                                                                     Barbara Zając
  
Zamieszczono na:
    1. tablicach ogłoszeń UG Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2. tablica ogłoszeń w miejscowości Zawiść,
    3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,


SG.IV.6733.1.2018    

                               Pokój, 24 września 2018r.


ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wniosku TAURON DYSTRYBUCJA S.A., oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika /anonimizacja danych osobowych/ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, Gmina Pokój na działce nr 15, obręb Zawiść, Stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), tutejszy organ wystąpił w dniu 17.08.2018r. z projektem decyzji nr SG.IV.6733.1.2018 do uzgodnienia do Zarządu Powiatu Namysłowskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz., 1073 z późn. zm.). Organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni i 21 dni (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Urząd Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuje, iż nie wniesiono uwag do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które zostało podane do publicznej wiadomości.


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z  racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 16:00, wt. - pt. od 7:30 do 15:30, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.   


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
    1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
    2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl
    3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
                                                                                                                                Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                           /-/
                                                                                                                                   Barbara Zając


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

SG.IV.6733.1.2018                                                                                                        Pokój, 9 sierpnia 2018r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A., działającego przez pełnomocnika A.W anonimizacja danych osobowych pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, Gmina Pokój na działce nr 15 obręb Zawiść.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości


Strony mogą składać wnioski i uwagi do w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz BIP. W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wnioski można składać w tutejszym  urzędzie, w pok. nr 41 w godzinach pn. od 8:00 do 16:00, wt.- pt. od 7:30 do 15:30.

                    Wójt Gminy Pokój

                        /-/         

                    Barbara Zając  


POUCZENIE:


Zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi. Strona ma prawo ustanowić pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym. Zgodnie z art. 34 § 1 i 2 Kpa organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony a w przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. Zgodnie z art. 40. § 4. i § 5 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona zostanie o tym pouczona przy pierwszym doręczeniu. Strona ma możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organów. Zgodnie z art. 41 § 1 w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 37 kpa, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność), a także jeśli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) wówczas stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.