Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój


                                                                                                                                 Pokój, dnia 18.09.2018 r.

Wójt Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

SG.IV.6721.1.2018

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały Nr XXIX/243/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, zgodnie z granicami określonymi na załącznikach graficznych do powyższej uchwały.

Wnioski do zmiany planu miejscowego należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w terminie do 15 października 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

 

Wójt Gminy Pokój

 

Barbara Zając

 

 

PDFzałącznik 1 uchwała.pdf