Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL

 

 

SG.VI.6220.01.2011                                                                                                                          Pokój, 28 marca 2011r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
 i określenie zakresu raportu
 
 
            Zgodnie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że 28 marca 2011 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.01.2011 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6700 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz do sześciu budynków inwentarskich- kurników w miejscowości Fałkowice, Dz. Nr. 230, obręb Fałkowice, gmina Pokój”  oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Fałkowice i w miejscu prowadzonej inwestycji.
 
 
 
Wójt Gminy Pokój
(-)
Barbara Zając
                                                                                   
 
 
Otrzymują:
 
1.       Inwestor
2.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
3.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
4.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
5.       a/a
 
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2011-03-28