Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie- ofertowe projekt, skład,druk i dostawa kalendarza planszowego na 2019 rok

Gmina Pokój                                                                                             Pokój, 28.09.2018 r.
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Dotyczy:
Zapytanie ofertowe - Usługa poligraficzna: projekt, skład, opracowanie zdjęć, przygotowanie do druku i druk  wraz z dostawą kalendarza wieloplanszowego na 2019 r.

CPV: 79823000-9, 79822500-7, 79810000-5, 

Proszę o wycenę, wg następującej specyfikacji

Techniczna:

-Publikacja typu kalendarz 14 planszowy

-Format A3 Ostatnia kartka dłuższa o około 5 – 8 cm, miejsce na logo firm – sponsorów publikacji.

-Kreda 150

-kolor + spirala
-projekt, obróbka zdjęć,skład, łamanie i druk
-dostawa do Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w cenie
-nakład 1 300 szt.
z wykorzystaniem własnych zdjęć

Nadruk dni tygodnia w j. polskim, niemieckim i angielskim z początkiem tygodnia
w poniedziałek, wyróżnione weekendy i święta, podane imieniny


Kryteria wyboru ofert- cena 100%.

W ofercie proszę podać cenę za całość (brutto) i w przeliczeniu na 1 szt.

Termin wykonania z dostawą najpóźniej do 30.11.2018 r.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa:  8 października 2018 r. o godz. 15.00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać :
1) listownie na adres: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe – kalendarz  2019”
2) osobiście Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 20 z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe – kalendarz  2019 ”
3) e-mail: j.ptaszek@gminapokoj.pl
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby / osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

Barbara Zając

(-)

Wójt gminy Pokój

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

PDFProtokół.pdf