Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

SG – VI – 7624-01/10
                                                                                                      Pokój, dnia 03 lutego 2010 r.
 
ZAWIADOMIENIE
poprzez publiczne obwieszczenie
            Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój w ulicach: Opolska, Średnia, Mariacka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Winna Góra, Reja i Rataja” tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 K.p.a., niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój www.gminapokoj.bip.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokój przy ulicy Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój oraz na tablicy ogłoszeń lub w innych zwyczajowo przyjętych miejscach we wsi objętej lokalizacją przedsięwzięcia poprzez sołtysa wsi Pokój.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi do dnia 24 lutego do godz. 15.30.
 
 
Wójt Gminy Pokój                            
/-/                                          
Barbara Zając                               

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-02-03