Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego polegajacego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

SG.VI.6220.06.2018

Pokój, 28 września 2018 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 73, 74, ust. 3, pkt. 1), ust. 3a, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania że 12 września 2018 r. po uzupełnieniu braków formalnych wniosku z dnia 23.08.2018 r. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu- pełnomocnika Województwa Opolskiego zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016, poz. 71) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 60), drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; dla którego jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRYCH BĘDZIE REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Lp.

Numer działki

Obręb

Arkusz mapy

 1.  

4/1

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

271

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

4/4

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

245/1

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

5/6

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

5/1

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

244/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

244/4

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

244/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/10

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

2

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

243/9

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

218

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

241

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

223

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

222

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

216/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

220

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

215/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

219

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

249

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

214/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

214/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

213/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

213/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

30

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

212

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

186

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

211

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

210/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

210/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

209/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

23/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

207/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

207/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

22

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

21

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/14

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

290/13

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

203/6

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

290/11

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

203/4

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

203/7

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

203/5

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

202/5

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

154

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

14

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

13

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

11

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

171

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

3

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

170

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

157

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

2/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

2/2

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

156

0811 Krogulna

Arkusz 2

 

 

WYKAZ DZIAŁEK NA KTÓRE BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIE

(DZIAŁKI PRZYLEGAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO DZIAŁEK NA KTÓRYCH PLANOWANA JEST REALIZACJA INWESTYCJI)

 

Lp.

Numer działki

Obręb

Arkusz mapy

 1.  

4/3

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

48/3

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

290/11

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

290/10

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

1/5

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

4/5

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

5/4

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

5/5

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

1/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

274/2

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

309

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

246

0812 Zieleniec

Arkusz 1

 1.  

243/5

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/6

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/7

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

243/8

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

217

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

216/4

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

221/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

221/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

221/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

290/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

138

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

137

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/8

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

27

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

35

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/7

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

209/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

23/2

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

208/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

197/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

20

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

290/12

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

17

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

15

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

204

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

201/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

12/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

178

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

18

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

174/3

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

174/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

172/1

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

172/2

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

173

0811 Krogulna

Arkusz 2

 1.  

5/3

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

4

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

5/1

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

6

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

7

0811 Krogulna

Arkusz 1

 1.  

8

0811 Krogulna

Arkusz 1

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie Oddział Zlewni w Opolu.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017, poz. 1405) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń, w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach objętych przedsięwzięciem (tablice ogłoszeń w sklepach, itp.), stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017, poz. 1405) Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) pismo doręcza się stronie,
a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

W związku z powyższym informacje o etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inwestor

 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krogulna oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa krogulna,

  3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 3. a/a